Wat is psychotherapie?

Soms gebeuren er dingen waardoor je leven op zijn kop staat en je je (even) geen raad meer weet. Misschien kom je tot het besef dat er iets knaagt, iets niet helemaal goed zit in je leven. Heb je bepaalde vragen over dingen die je niet loslaten en wil je er graag over praten?

Een psychotherapeutisch gesprek kan ruimte bieden voor jou om stil te staan bij wat je denkt en voelt. Je mag van een psychotherapeut verwachten dat hij/zij naar jouw verhaal luistert zonder te oordelen of te veroordelen. Door het stellen van bepaalde vragen of het formuleren van hypothesen kan de therapeut je stof tot nadenken bieden. Samen kan je op zoek gaan naar antwoorden, naar nieuwe perspectieven, naar verhelderende inzichten. Wat je van een therapeut niet mag verwachten is een kant-en-klare oplossing of een éénduidig antwoord op een concrete vraag.

Belangrijk bij het aangaan van een therapeutische relatie is dat je je op je gemak voelt bij je therapeut. Los van alle theoretische kaders is het vooral essentieel dat het ‘klikt’ op menselijk vlak.
Psychotherapie staat open voor iedereen. Een voorwaarde is wel dat je naar jezelf durft kijken en een aantal dingen wil delen met de therapeut. Hoeveel je vertelt en wanneer je bepaalde zaken op tafel legt, bepaal je volledig zelf.

 

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een stroming binnen de psychotherapie waarbij een individu benaderd wordt als zijnde een deel van een groter geheel, een systeem. Met systeem bedoelen wij het sociale systeem dat bestaat uit de mensen waarmee we in interactie gaan. Dit gaat over mensen die dicht bij ons staan maar ook de mensen waarmee we een meer oppervlakkig contact hebben.
Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen: thuis, op het werk, bij vrienden, in een sportclub of vereniging, … . Binnen deze sociale systemen is er een continue stroom van wederzijdse beïnvloeding. Gedachten en gevoelens ontstaan in interactie met anderen. In deze complexe processen kunnen storingen ontstaan waardoor we ons niet (meer) goed voelen.

Een systeemtherapeut zal vanuit dit denkkader samen met jou op zoek gaan naar wat er gebeurt in de interacties met anderen. Dit kan met behulp van een genogram. Een genogram is een schematische voorstelling van jouw systeem van herkomst, zijnde jouw ouders en grootouders, eventueel ook je huidig gezin. We zijn allemaal in belangrijke mate gevormd door onze ouders die op hun beurt gevormd zijn door onze grootouders. Het nader bekijken van deze relaties kan ons helpen om beter te begrijpen waarom wij bepaalde keuzes maken, waarom wij ons gedragen zoals we dat doen, waarom we in de knoop zitten met onszelf of anderen.
Een systeemtheoretische benadering kan zowel binnen een koppel-of gezinstherapie als binnen een individuele therapie.

 

Cliëntgerichte psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsverandering. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt de algemene levensstandaard in termen van geluk, zingeving en gezondheid verhoogd. Een belangrijk uitgangspunt van cliëntgerichte psychotherapie is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid om, binnen de gegevenheden van ons leven, onszelf te zijn en ons verder als mens te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan men zich het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. In een cliëntgerichte psychotherapie gaat het over deze klachten en de problemen waarmee deze klachten samenhangen.
Het zich krijgen op deze persoonlijke problemen gaan beter wanneer iemand in contact is met zichzelf, met het eigen innerlijk, dus niet alleen met zijn gedachten maar vooral ook met zijn gevoelens. Door in gesprek te komen over deze gevoelens en gedachten, kan je je problemen onderzoeken en ontdekken hoe je hierin verder kan komen.

In een cliëntgerichte psychotherapie kan je meer zicht krijgen op jezelf, niet alleen op de problematische kanten, maar ook de sterke kanten van je persoonlijkheid. Ook kan het zijn dat je je realiseert dat je meer of andere dingen van jezelf eist of verwacht dan bij jou passen. Door je beperkingen onder ogen te zien en meer gebruik te maken van je mogelijkheden kan je er beter in slagen om met moeilijke situaties in je leven om te gaan.

Een cliëntgericht psychotherapeut nodigt je uit stil te staan bij, en te ervaren wat er in je omgaat. Vaak zegt het, soms nog globale, gevoel over iets meer dan datgene wat je er al over hebt bedacht. Voor sommige cliënten is dit aanvankelijk moeilijk, omdat ze bijvoorbeeld het gevoel hebben ‘op slot’ te zitten. Of ze zijn bang voor emoties die dan boven komen, zoals kwaadheid of verdriet. De psychotherapeut helpt je om in contact te komen met je gevoelens en deze te verwoorden.

Mensen met uiteenlopende problemen kunnen baat hebben bij cliëntgerichte psychotherapie. Belangrijker dan de aard van je klacht, is het feit dat je bereid bent, en in zekere zin behoefte voelt om in de therapie bij jezelf stil te stsaan. Er is meestal een aanleiding, in de werksituatie of in je persoonlijke relaties, die je doet besluiten iets aan je klachten of problemen te gaan doen.